Information / Generalforsamling / Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021

Mandag d. 06. september kl. 19:00
 
Deltagere fra bestyrelsen: Tina, Pia, Hans P., Hans H., Natan, Lisbeth, Jens.
Herudover deltog Brian for Hallen.
 
Generalforsamlingen starter med, at Natan byder velkommen, til et rekord stort antal deltagere som tæller ca. 35 personer. Der blev ikke udleveret stemmesedler, men der er op til 28 stemmeberettigede stemmer, medlemmer, såvel som fuldmagter fra medlemmer.
 
På opfordring præsenteres bestyrelsen.
 
1. Som dirigent vælges John Turka, han takker for valget og udpeger to stemmetællere.
 
2. Herefter går vi til formandens beretning.
Her kommer Natan ind på nogle af de mange ændringer/fornyelser, der er foretaget det sidste 1½ år.
Som eks. kan nævnes nedbrydning og opbygning af bassin i svømmehaln.
Nye lofter og energibesparende belysning i omklædningsrum og i forhallen, nye fliser på vægge og guld i omklædningsrum.
Udskiftning af afløb (gennemtæret) i bruseområdet, og nyt tagpap på loft over omklædning.
Herudover fremhæves, samarbejdet med NK og deres store andel i byggeriet. Samarbejdet med hallens personale og samarbejdet med øvrige håndværkere.
Natan gør opmærksom på, at der inden byggeriet blev færdigmeldt, blev der konstateret nogle revner i betonen i det lille bassin og de er lovet udbedret i løbet af 14 dage, samt at der er fliser, der ligger skævt som er lovet lagt om i sommeren 2022. ACTION NK.
Der er enkelte spørgsmål til det nye svømmebassin: Eks.vis Jan O.... Hvem har ansvaret for at dybden på bassinet i Sv.hallen er blevet mindre? Natan svarer at ansvaret ligger i NK, at det ikke kan være anderledes, da der er opsat nyt afløbssystem, som har hævet bunden. Ej heller fliserne, der er brugt, har vi haft mulighed for at vælge.
Arne R spørger: Med alle de fejl, der har været ved dette byggeri, hvorfor har bestyrelsen så ikke sagt fra ??
Natan svarer at der er holdt møder med alle de ansvarlige, og at de dækker sig in under tilladte tolerancer. Hans H. supplerer med at det i dag er NK´s kulturudvalg der har ansvaret og de har frabedt sig vores indblanding.

Birgit S : syntes ikke at, der har været informationer nok til brugerne, hvilket vi vil give ret i. Informationerne skal beklageligvis komme fra NK, da vi har fået mundkurv på.
 
Birte G : forstår heller ikke "Der må da være nogen der har kunnet svare".
Her svarer Natan, at de eneste, der kan et ordentligt svar, er Teknologisk Institiut.

Beretningen blev taget til efterretning.
 
3. Forelæggelse af revideret regnskab.
Revisor gennemgår hallens regnskab og svarer på de enkelte spørgsmål der bliver stillet.
Birthe G ønsker at regnskabet bliver ændret, således at der er lettere at finde rundt i og sådan at tallene er lettere kan sammenlignes.
 
Regnskabet bliver godkendt.

4. Indkomne forslag.
Der er indkommet forslag jf. dagsordenen §4 stk. 6 om vedtægtsændringer på GF 6. sept 2021.
Forslagene omhandler digital generalforsamling og ændringer i retten til, at stemme efter 8 dage efter kontingentbetaling.

Forslagene bliver oplæst for forsamlingen, af dirigenten.
 
Forslagene godkendes.
 
5. Fastsættelse af kontingent.
I den forbindelse gøres der opmærksom på, at medlemskontingent for 1 kalenderår, er kr. 150,-, men at de gl. livsvarende kontingenter fortsat er gældende.

Godkendes uændret
 
6/7. Valg af bestyrelse:
Følgende er på valg:
Natan Ravn er på valg, og da der ikke er andre kandidater, genvælges Natan Ravn som formand.
Tina Bülow ønsker ikk genvalg til bestyrelsen. I stedet foreslås John Turka, som vælges.
Pia Nygaard ønsker ikke genvalg til bestyrelsen. I stedet tilbyder Birthe Grand sig, og vælges.
Herudover ønskede Ole Hansen ikke at fortsætte som suppleant, her blev John Nielsen foreslået, og vælges.

8. Valg af statsautoriseret revisor.
Revipartner uændret
 
9. Eventuelt.
Jan O.: Hvorfor er der i 2020, afsat så stort og ubrugt beløb, til Cafeen ?
Dette er ikke muligt, at svare på.

Arne R: Er der nogle planer om at holde større feste i Hallen ?
Det er der iflg. Natan ikke nogle planer om, da der ikke er penge til dette.
 
Birgit S: Ønsker at få at vide, hvem man skal henvende sig til når Brian stopper ?
Svaret er lige nu, "send en mail ell. besked til mig/Natan".
 
John Turka takker for god ro og orden.
 
Referat; Jens Damgaard.
 
Fladså Hallen | CVR: 49166028 | Mogenstrup Parkvej 10, Mogenstrup, 4700 Næstved | Tlf.: 26731410
Fladså Hallen | CVR: 49166028 | Mogenstrup Parkvej 10, Mogenstrup, 4700 Næstved  | Tlf.: 26731410