Information / Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022

Fladså Hallen generalforsamling d. 24.03.2022 Kl. 19:00

Deltagere fra hallens bestyrelse: Natan Ravn, Hans Pedersen, Birthe Grand, John Nielsen, John Turka, Lisbeth Skov, Niels True, Jens Damgaard og tidligere bestyrelsesmedlem Hans Hansen (som er tiltænkt rollen som dirigent ved generalforsamlingen) samt Pia Turka, hallens kontormedarbejder.
 
Generalforsamlingen starter kl. 19:00, ved velkomst af Bestyrelsesformand Natah Ravn. Natan konstaterer at generalforsamlingen har ca. 50 deltagere.
 
På opfordring påtager Hans Hansen (HH) sig opgaven som dirigent .
 
HH konstatere at generalforsamlingen er lovligt indvarslet, og annonceret. HH får hurtigt ”valgt” Per Grand og Ole Bundgaard som stemmetællere , og giver herefter ordet videre til Natan. Natan byder vort nye bestyrelsesmedlem Niels True, velkommen. Niels er udpeget af NK, som afløser for Hans Hansen, som har været aktiv i bestyrelsen i 31 år.
 
Natan fortsætter med en kort Bestyrelsens beretning, en opdatering siden sidste generalforsamling i sept.
Under et punkt Personale, kom Natan ind på udfordringerne ved udskiftning af ”den daglige leder”. Som daglig leder havde vi valgt at ansætte Kirsten K., som afløser for Brian. Det var selvfølgeligt ikke var Kirstens fejl, at hun ønskede sig denne stilling, men nærmere vores fejl, at vi undervurderede opgavens størrelse. Vi vil snarest muligt, efter generalforsamlingen, søge en daglig leder, og en afløser, til Per og Torben. Og vi modtager meget gerne input til den nye lederprofil, fra vore brugere. Natan benyttede lejligheden til at takke hallens personale, for en meget flot og engageret indsats, det gælder også Pia, som vi har megen glæde af på kontoret.
Af udfordringer har vi en del, først udskiftning af et par store pumper i næste uge. Herefter problemer med vort el. anlæg der har svært ved at klare belastningen
Kæmpe problemer med el og gas, som I sikkert alle kende, og de er ikke mindre efter vi i dag tilbyder badevandstemp. fra 33,4 til 27,5 grader.
 
Før beretningen afsluttes er der en del ?
fra salen: Hvor mange medlemmer har hallen??……………Svar 70 stk
Ole B. Er der nogen, der er kontingentfri?? … Svar…I princippet nej. Der er nogen, der for år tilbage betalte kr. 400 for livstidsmedlemskab (? Om de fortsat lever). Det kan man ikke mere. I dag betales pr medlem kr. 150 pr. år, Så nej ….alle betaler. Flemming K: Hvad med halballer og andre fornøjelser??
Christina: Tak for dialogmøde husk at gentage det.
BG: Husk nogle ændringer skal gennem generalforsamlingen.
JO: Hvad er årsagen til at Kirsten måtte rejse? Svar…. for stor tiltro til egne evner, problemer med håndværkerne.
AR: Hvorfor ikke søgt en ny leder endnu?....Svar..Vi ønskede at give os selv bedre tid til opgaven.
GK: Hvorfor er foreningens mødereff. ikke offentligt tilgængelige. Svar..vi holder os til foreningens love, derfor. Enkelte tilhørere ønsker, at bestyrelsen skal tage en diskussion, vedr. dette emne.
 
Beretningen godkendes.
 
Forelæggelse af regnskab:
Foreningens årsregnskab bliver herefter gennemgået af Conni Olsgaard fra vort revisionsfirma. Conni fremhæver nøgletal fra regnskabet, eks. vis årets resultat på kr. 499.265 se side 9., hallens aktiver kr. 12.614.591, hvilket fremgår af side 10, samt hallens egenkapital, der beløber sig til kr. 7,154,163 se side 11. Som en extra bemærkning, nævner CO. de extra høje energiregninger, som vi for tiden ser, og som kan være til stor belastning af økonomien. Her nævnes en regning på kr. 246,798 for gas i 2 mdr.

Under punktet regnskab, kom der en del bemærkninger, som eks.: ” Hvorfor har I ikke brugt alle de kr. der er budgetteret med ?”
 
”Hvorfor har I budgetteret så forkert?”
 
”Hvorfor har I ikke brugt termisk foto til undersøgelse af tingenes tilstand, i så tilfælde havde I et bedre overblik over evt. vedligeholds udgifter”
 
” Har I ikke nogen vedligeholdelsesplan ????” Dette spørgsmål er der divergerende holdning til, således blev det pålagt mig, at notere i reff., at der ikke findes en vedligeholdelsesplan”. Dette til trods, at Natan er af en anden mening, Og at BG har en divergerende mening om vedligeholdsplanens eksistens.
 
Reklamer i hallen bør skiftes ud, og det må sikres at lejeaftaler bliver fulgt op.
 
OH efterlyser en regning for ”han’s” lejeaftale, og det gælder sikkert flere andre lejere. Opgaven må på to do listen straks. I forlængelse af det løbende vedligehold af hallerne, foreslår Christina, at der skal være ”nogle tanker”, hvis dette sted (hallerne) skal holde ??? Det er noteret.
 
H H./dirigenten spørger, om der er flere bemærkninger til regnskabet.
 
Regnskabet bliver godkendt.
 
Budget for 2022 bliver gennemgået af revisor.
JS kan, der være en fejl i budgettet, det ser ud som om, der er posteret et par punkter forkert??
 
Natan undersøger, og revisor er efterfølgende kommet tilbage med: Svar budget, som I kan skrive i referat:
 
Der var en fejl, Cafeteria leje og diverse indtægter skal byttes om, men i diverse indtægter er indeholdt diverse leje med kr. 25.000 og skilte med 3.000, men tænker i skal skrive at alle kr. 28.000 er skilte leje da det punkt også blev berørt til GF.
 
Budget:
Cafeteria leje kr. 70.000
Diverse indtægter/skilte kr. 28.000
Kontingent for 2022 uændet.
 
Christina ønsker Natans husleje sat op!! Natan betaler d.d. kr. 8000, og har igennem tiden betalt langt over 1 mill. i husleje, uden lokalerne er blevet vedligeholdt af udlejer.
 
Ole H.: Spørger hvorfor, der er budgetteret med en omk. på kr. 475,000 (Budget er udarbejdet før august 2021, af Brian H. med hjælp fra Ole H.)
Ole H. vil nu have at pengene bliver brugt til opsætning af ventilation i skydekælderen. Hvilket han får accept på fra Natan!!!
JD: Bemærk venligst at problematikken ”skydekælderen” er behandlet på et at bestyrelsens seneste møder, og at projektet er sat i bero, på baggrund af økonomi og en meget lille benyttelsesprocent. Problemet bør diskuteres færdigt og løses på et sagligt grundlag.
 
AN efterlyser fester i hallen. Natan lover gratis halleje, til den afdeling, der vil stå for sådan en fest.

Er der økonomi i at have lys på stadion? Omkostningen betales i dag af Hallen, med tilskud fra NK, men hvad er økonomien i dette?. Det bør gennemgås snarest. Der er lys alt for længe og for sent og EL koster mange penge.
 
Budget til afstemning - blev godkendt.
 
Valg af bestyrelse:
På valg er Hans Pedersen modkandidat Pia Nygaard. Hans fik 9 stemmer og Pia fik 41 stemmer
 
På valg er Jens Damgaard modkandidat Ole Hansen. Jens fik 8 stemmer og Ole fik 42 stemmer
 
På valg er desuden suppleant 1 år, John Nielsen. Her pegede medlemsskaren på Sussi Olsen og Tina Bülow. Sussi Olsen blev valgt med 30 stemmer, mod Tina, som fik 18 stemmer.
Herefter beklager OH sig, i kraftige vendinger over at, der ikke er to suppleant poster i bestyrelsen. Men det har der nu aldrig været.
OH prøver at overbevise dirigenten om at, der skal stemmes for en suppleant nr. 2. Dirigenten HH afviser selvfølgeligt OH.
Herefter beder OH om at få ført til protokol, at HH har valgt at se bort fra OH’s indvendinger, om kun 1 suppleant.

AR og JO Spørger Natan hvorfor han ved sidste generalforsamling annoncerede, at han ville gå som formand, når han så alligevel ikke er stoppet? Natan svarer, at han p.g.a. kritik, og det, at intet syntes at være godt nok, havde mistet lysten til bestyrelsesarbejdet.
 
I samme moment tilbyder Natan at gå af lige her og nu. ”I skal bare vælge en ny formand, pege på Ole Hansen, han kan få posten omgående”, men det bliver selvfølgeligt ikke aktuelt.
 
JT bryder ind, og gør opmærksom på at den nye bestyrelse, vist har udfordringer nok, og at vi selvfølgeligt holder os til reglerne. Natan bliver på posten til næste valg.
 
Der er et enkelt valg mere. Vi skal hvert år, tage stilling til, om vi vil fortsætte med vor revisor. Revipartner bliver genvalgt.
 
Under eventuelt
JT: Husk at I kan få indflydelse på, hvilke funktioner og hvilken profil I ønsker på den nye halinspektør. Kom med jeres forslag skriftligt til bestyrelsen og senest 01.04.22
 
Christina: kan vi få info. på den lille sorte skærm i forhallen? Per Grand, vil gerne hjælpe, hvis vi forsyner ham med forslag og ønsker. Christina: Ønsker at informationsniveauet fastholdes.
 
Generalforsamlingen slutter og dirigenten takker af.
 
Reff. Jens Damgaard
Fladså Hallen | CVR: 49166028 | Mogenstrup Parkvej 10, Mogenstrup, 4700 Næstved  | Tlf.: 26731410