Information / Fladså Hallen - vedtægter

Fladså Hallen - vedtægter

Vedtægter for den selvejende institution Fladså Hallen;
 

Navn
§ 1
Institutionens navn er Fladså Hallen og hjemsted er Mogenstrup i Næstved Kommune.

Institutionen Fladså Hallen blev indviet den 1.august 1974


Formål
§ 2
Fladså Hallens formål er at varetage driften af institutionen med tilhørende anlæg i Mogenstrup efter de bedst mulige forretningsmæssige og økonomiske principper, således hallens drift til stadighed er i balance.

Institutionens formål er at medvirke til, at hallen sammen med tilhørende udendørsanlæg virker som forsamlingssted for egnens befolkning.

Institutionen støtter, med baggrund i et almennyttigt virke, idræts- og kulturlivet ved at stille hallens faciliteter til rådighed for idrætsaktiviteter, kulturaktiviteter, møder, udstillinger, kongresser, koncerter og lignende formål.


Medlemmer
§ 3
Enkeltpersoner, der er myndige, kan indmelde sig som medlemmer af hallen.

Hallens medlemmer, herunder bestyrelsesmedlemmerne, har intet personligt ansvar for hallens forpligtigelser.

Medlemskontingent fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.

Medlemmer, som har tegnet livsvarigt medlemskab af institutionen Fladså Hallen, opkræves ikke det årlige medlemskontingent.

Kontingentopkrævning følger regnskabsåret

Der kan ikke gives medlemmerne andel i overskuddet af den selvejende institutions drift.
Et eventuelt overskud tilfalder institutionen alene.


Generalforsamling
§ 4
Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed.

Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt, inden udgangen af marts måned.

Indvarsling af generalforsamlingen sker mindst 14 dage før afholdelse ved annoncering i et eller flere lokale uge- eller dagblade eller digitalt samt ved opslag i Fladså Hallen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde flg. punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere og referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Forelæggelse af hallens budget
6. Indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg til bestyrelsen for 2 år
9. Valg af suppleant til bestyrelsen for 1 år
10. Valg af statsautoriseret revisor for 1 år
11. Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

For at være stemmeberettiget på en generalforsamling skal medlemskab være registreret indbetalt senest 8 dage forud for generalforsamlingens afvikling.

Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer af institutionen Fladså hallen jf. §3

Valgbar til bestyrelsen er alle myndige personer, der tilslutter sig hallens formål jf. §2 oghallens samlede vedtægter, herunder tilkendegiver at tegne medlemskab af institutionen Fladså Hallen.

Valgbarheden gælder alene fremmødte personer eller personer, der overfor bestyrelsen skriftligt har bekræftet deres kandidatur.

Alle beslutninger på generalforsamlingen - bortset fra beslutninger om institutionens opløsning, jf. §13, og om vedtægtsændringer, jf. §12 - sker ved almindeligt stemmeflertal.

Referenten udarbejder beslutningsreferat fra generalforsamlingen, der for at være godkendt skal underskrives af generalforsamlingens dirigent.
 

Digital generalforsamling
§ 4A
Stk. 1 - Hallens bestyrelse kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.
Stk. 2. Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder påbud fra myndighederne.
 
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.
 
Stk. 4. Bestyrelsen skal gøre hallens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.
 
Stk. 5. Bestyrelsen skal oplyse hallens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Hallens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.
 
Stk. 6. Bestyrelsen herunder "den digitale generalforsamling" er ikke forpligtet ift. medlemsdemokratiet for Fladså Hallen, for så vidt angår det enkelte medlems it-udstyr. Det betyder, at det enkelte medlems manglende it-udstyr, herunder medlemmets mulighed for at håndtere sit udstyr og opnå adgang til en digitalt afviklet generalforsamling ikke er Fladså Hallens ansvar.
 
Stk. 7. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.
 
 
Ekstraordinær generalforsamling
§ 5
Ekstra ordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 25 medlemmer stiller krav herom med forslag til dagsorden.

En ekstra ordinær generalforsamling, med angivelse af dagsorden, skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet er fremsat.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i lighed med en ordinær generalforsamling, jf. §4.


Institutionens bestyrelse
§6
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.

Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år og 2 medlemmer vælges i lige år.

Herudover kan yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Næstved Kommune, gældende for den 4-årige byrådsperiode

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær senest 20 dage efter afholdt generalforsamling.

Hvis de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen indtræder suppleanten for disse i rækkefølge.

Ansatte i hallen er ikke valgbare til hallens bestyrelse, men kan efter bestyrelsens ønske deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.


Forretningsorden
§7
Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden, hvori de nærmere regler for bestyrelsens arbejde beskrives.

Forretningsordenen fastlægger blandt andet mødefrekvens, udformning af dagsorden og referater samt krav til bestyrelsesmødets beslutningsreferat.

Bestyrelsen afholder møde mindst 4 gange årligt eller i øvrigt, når formanden ønsker det, eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom.

Formanden foranlediger, at der senest 3 dage inden et ordinært møde afholdes, tilsendes hvert af bestyrelsens medlemmer en dagsorden.

I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende

Sekretæren udarbejder beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne.

Regler for nedsættelse af forretningsudvalg fastsættes fra sag til sag.

Forretningsudvalgets medlemmer sammensættes ligeledes, mest hensigtsmæssigt, fra sag til sag, og bør bestå af formanden, 2 bestyrelsesmedlemmer samt hvis forretningsudvalget skønner det, også af hallens daglige leder.

Hallens daglige leder indstiller, til forretningsudvalgets afgørelse, ansættelse og afskedigelse af fastansat personale.

Bestyrelsen kan under ansvar overfor generalforsamlingen ansætte og afskedige hallens daglige leder.


Tegningsregler og andre økonomiske aspekter
§8
Bestyrelsen har ansvaret for hallens samlede drift og tilser at driften sker i overensstemmelse med det under §2 nævnte formål at lede hallen m.v. efter økonomiske og forretningsmæssige principper, således at institutionen, i størst mulig udstrækning, kan hvile i sig selv.

Institutionen hæfter alene med sin formue over for økonomiske krav og påhvilede forpligtelser af enhver art.

Bestyrelsen fastsætter i samarbejde med Næstved Kommune, den betaling, der skal ydes for benyttelse af de forskellige lokaliteter for kommunale tilskudsberettigede foreningers virksomhed i Fladså hallen

I det daglige arbejde tegnes hallen af formanden og et bestyrelsesmedlem jf. dog §9.


Køb, salg og pantsætning
§9
Køb, salg og pantsætning af fast ejendom skal godkendes af den samlede bestyrelse.

Ved udstedelse af skøder, pantebreve, gældsbreve og andre forpligtende dokumenter skal disse underskrives af den samlede bestyrelse.

Næstved Kommune forelægges, inden hallen træffer beslutning, dokumenter af den nævnte art til godkendelse.


Hallens daglige ledelse
§10
Hallens daglige ledelse varetages af halinspektør/stedfortræder (bestyrer) i samråd med formanden.

Halinspektøren er ansvarlig for, at hallens indtægter indgår til rette tid, og at hallens lovligt påhvilende udgifter afholdes rettidigt og uden unødig omkostning for hallen.

Tilsyn med hallens kasse- og regnskabsvæsen, herunder halinspektørens forretninger, udøves af bestyrelsen.

Bestyrelsen har i det hele indseende med alle finansielle forhold, der vedrører hallen.


Regnskab og revision
§11
Institutionens regnskabsår følger kalenderåret.

Af regnskabet skal alle hallens indtægter og udgifter samt aktiver og passiver fremgå.

Regnskabet revideres af et af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisionsselskab, som foretager en regnskabsmæssig revision, inden dette forelægges generalforsamlingen.

Det på generalforsamlingen fremlagte reviderede regnskab fremsendes til Næstved Byråd til orientering.

Vedtægtsændringer
§12
Hallens vedtægter kan ændres, når forslag herom forelægges generalforsamlingen, og 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Forslag om vedtægtsændringer skal meddeles i henhold til indkaldelsen til generalforsamlingen, jf. §4

Vedtægtsændringer skal fremsendes til Næstved Kommunes godkendelse.


Institutionens opløsning
§13
Beslutning om hallens opløsning kan vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på to hinanden følgende generalforsamlinger.

Generalforsamlingen kan dog ikke beslutte at opløse institutionen uden først at have givet Næstved Kommune adgang til at overtage hallen m.v., ligesom afhændelse eller pantsætning ikke må ske uden byrådets godkendelse.


Likvidator på opløsende generalforsamling
§14
Opløsning eller likvidation af hallen, kan kun ske, under ledelse af en eller flere, på den seneste generalforsamling valgte personer, som også har ansvaret for, at der udarbejdes, det nødvendige regnskabsmæssige grundlag.

Regnskabet forelægges på den endelige opløsende generalforsamling, eller de valgte personer kan gives bemyndigelse til at afslutte opløsningen eller likvidationen.

Et eventuelt overskud, efter at omkostninger og gæld ved opløsningen er betalt, skal tilfalde Næstved Kommune til fremme af kulturelle formål i kommunen.

Vedtaget på Fladså Hallens generalforsamling torsdag den 8.september 2021

Formand: Natan Ravn
Dirigent: John Turka

 
Fladså Hallen er en selvejende institution.
 
 
Vi har brug for medlemmer for at kunne bevare Fladså Hallen som en selvejende institution.
 
Se under fanen "Medlemskab af Fladså Hallen" for yderligere information.
Fladså Hallen | CVR: 49166028 | Mogenstrup Parkvej 10, Mogenstrup, 4700 Næstved  | Tlf.: 26731410