Information / Fladså Hallen - vedtægter

Fladså Hallen - vedtægter

Vedtægter for den selvejende institution Fladså Hallen;
 
Navn og formål
§ 1
Institutionens navn er Fladså Hallen og hjemsted er Mogenstrup, Næstved Kommune.
 
§ 2
Institutionens formål er at varetage driften af institutionen med tilhørende anlæg i Mogenstrup.
 
Lade hallen og udendørsanlæg virke som forsamlingssted for egnens befolkning og med baggrund i et almennyttigt virke at støtte idrætten og det kultuelle liv ved at anvende hallens faciliteter til idrætslige aktiviteter, møder, udstillinger, kongresser, koncerter og lignende formål.
 
Medlemmer
§ 3
Enkeltpersoner, der er myndige, kan indmelde sig som medlemmer af hallen. Hallens medlemmer har intet personligt ansvar for hallens forpligtigelser.
 
Medlemskontingent fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.
 
Medlemmer, som tidligere har tegnet livsvarigt medlemskab, kan supplere deres indskud med et beløb, der mindst svarer til kontingentet for løbende medlemsskab.
 
Der kan ikke gives medlemmernes andel i overskuddet af den selvejende institutions drift. Et eventuelt overskud tilfalder institutionen alene.
 
Generalforsamling
§ 4
For at være stemmeberettiget på en generalforsamling skal medlemskab være registreret indbetalt senest 4 uger forud for generalforsamlingens afvikling.
 
Der kan stemmes ved fuldmagt, et fremmødt medlem kan stemme med maks. 1 fuldmagt.
 
§ 5
Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed, og der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt, inden udgangen af marts måned.
 
Indvarsling skal ske mindst 14 dage før generalforsamlingen, i de stedlige dag- og ugeblade, der fortrinsvis læses på egnen.
 
Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde flg. punkter:
 
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af suppleant (1-årigt)
8. Valg af statsaut. revisor
9. Eventuelt
 
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
 
Alle beslutninger på generalforsamlingen - bortset fra beslutninger om institutionens opløsning, jf. §20, og om vedtægtsændringer, jf. §15 - sker ved almindelig stemmeflertal.
 
Der udarbejdes referat fra generalforsamlingen, der for at være godkendt skal underskriftes af generalforsamlingens dirigent.
 
§ 6
Ekstra ordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen, eller når mindst 1/3 af medlemmerne stiller krav herom med forslag til dagsorden.
 
En ekstra ordinær generalforsamling, skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet er fremsat.
 
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i lighed med en ordinær generalforsamling, jf. §5.
 
Institutionens bestyrelse
§7
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen, formand og 2 medlemmer på ulige år og 2 medlemmer på lige år. Herudover kan yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Næstved Kommune.
 
Valgbar til bestyrelsen er alle myndige, der tilslutter sig hallens formål jf. §2.
 
Valgbarheden gælder alene fremmødte personer eller personer, der overfor bestyrelsen skriftligt har bekræftet deres kandidatur.
 
Bestyrelsen afholder møde mindst 4 gange årligt eller i øvrigt, når formanden ønsker det, eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom.
 
Formanden foranlediger, at der senest 3 dage inden et ordinært møde afholdes, tilsendes hvert af bestyrelsens medlemmer en dagsorden.
 
Ansatte i hallen er ikke valgbare til hallens bestyrelse, men kan efter bestyrelsens ønske deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.
 
§8
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.
 
Sekretæren udarbejder beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne.
 
Hvis de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen indtræder suppleanten for disse i rækkefølge.
 
§9
Bestyrelsen har ansvaret for hallens samlede drift, og udarbejder en forretningsorden, hvori de nærmere regler for bestyrelsens arbejde beskrives.
 
Forretningsordenen fastlægger blandt andet mødefrekvens og udformning af referater. Regler for nedsættelse af forretningsudvalg fastsættes fra sag til sag.
 
Forretningsudvalgets medlemmer sammensættes ligeledes, mest hensigtsmæssigt, fra sag til sag, og bør bestå af formanden, 2 bestyrelsesmedlemmer samt hvis forretningsudvalget skønner det, også af hallens daglige leder.
 
Hallens daglige leder indstiller, til forretningsudvalgets afgørelse, ansættelse og afskedigelse af personale.
 
Bestyrelsen kan under ansvar overfor generalforsamlingen ansætte og afskedige hallens daglige leder.
 
Tegningsregler og andre økonomiske aspekter
§10
Bestyrelsen har ansvaret for, i overensstemmelse med det under §2 nævnte formål, at lede hallen m.v. efter økonomiske og forretningsmæssige principper, således at institutionen, i størst mulig udstrækning, kan hvile i sig selv.
 
Institutionen hæfter alene med sin formue over for økonomiske krav og påhvilede forpligtelser af enhver art.
 
I det daglige arbejde tegnes hallen af formanden og et bestyrelsesmedlem jf. dog §11.
 
§11
Køb, salg og pantsætning af fast ejendom skal godkendes af den samlede bestyrelse.
 
Ved udstedelse af skøder, pantebreve, gældsbreve og andre forpligtende dokumenter skal disse underskrives af den samlede bestyrelse.
 
Næstved Kommune forelægges, inden hallen træffer beslutning, dokumenter af den nævnte art til godkendelse.
 
§12
Bestyrelsen skal lede hallen, efter sunde økonomiske og forretningsmæssige principper, under hensyntagen til de forskellige formål hallen har. Bestyrelsen fastsætter, så vidt muligt, i samarbejde med Næstved Kommune, den betaling, der skal ydes for benyttelse af de forskellige lokaliteter.
 
§13
Hallens daglige ledelse varetages af halinspektør (bestyrer) i samråd med formanden. Halinspektøren er ansvarlig for, at hallens indtægter indgår til rette tid, og at hallens lovligt påhvilende udgifter afholdes rettidigt og uden unødig omkostning for hallen. Tilsyn med hallens kasse- og regnskabsvæsen, herunder halinspektørens forretninger, udøves af bestyrelsen. Bestyrelsen har i det hele indseende med alle finansielle forhold, der vedrører hallen.
 
Regnskab og revision
§14
Institutionens regnskabsår følger kalenderåret. Af regnskabet skal alle hallens indtægter og udgifter samt aktiver og passiver fremgå.
 
Regnskabet revideres af et af bestyrelsen valgt godkendt revisionsfirma, som foretager en regnskabsmæssig revision, inden dette forelægges generalforsamlingen.
 
Det på generalforsamlingen fremlagte reviderede regnskab fremsendes til Næstved Byråd til orientering.
 
Vedtægtsændringer
§15
Hallens vedtægter kan ændres, når forslag herom forelægges generalforsamlingen, og 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
 
Forslag om vedtægtsændringer skal meddeles samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen, jf. §5.
 
Vedtægtsændringer skal fremsendes til Næstved Kommunes godkendelse.
 
§16
Beslutningsreferat føres over alle møder i bestyrelsen. Denne skal ved hvert mødes afslutning underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer, efter at det tilførte er læst op. Medlemmer kan ikke under henvisning til eventuel stemmeafgivning eller andre grunde vægre sig ved at underskrive beslutningsprotokollen, men kan få afvigende meninger tilført.
 
§17
Referat af generalforsamlingen udfærdiges af bestyrelsens sekretær, underskrives af dirigenten og indsættes i et beslutningsreferat.
 
§18
Alle beslutninger på generalforsamlingen og i bestyrelsen sker ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra beslutning om vedtægtsændringer og om hallens opløsning.
 
I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.
 
Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves mindst 3/4 majoritet blandt de afgivne stemmer.
 
§19
Ekstra ordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen ønsker det, og skal afholdes, når mindst 2/5 af medlemmerne skriftligt forlanger det med opgivelse af dagsorden.
 
Reglerne for ekstraordinær generalforsamlings indkaldelse og afholde er de samme som for den ordinære generalforsamling med de af forholdets natur følgende ændringer.
 
Institutionens opløsning
§20
Beslutning om hallens opløsning kan vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på to hinanden følgende generalforsamlinger.
 
Generalforsamlingen kan dog ikke beslutte at opløse institutionen uden først at have givet Næstved Kommune adgang til at overtage hallen m.v., ligesom afhændelse eller pantsætning ikke må ske uden byrådets godkendelse.
 
§21
Opløsning eller likvidation af hallen, kan kun ske, under ledelse af en eller flere, på den seneste generalforsamling valgte personer, som også har ansvaret for, at der udarbejdes, det nødvendige regnskabsmæssige grundlag.
 
Regnskabet forelægges på den endelige opløsende generalforsamling, eller de valgte personer kan gives bemyndigelse til at afslutte opløsningen eller likvidationen.
 
Et eventuelt overskud, efter at omkostninger og gæld ved opløsningen er betalt, skal tilfalde Næstved Kommune til fremme af kulturelle formål i kommunen.
 
Vedtaget på Fladså Hallens generalforsamling den 14. marts 2013.
 
Formand: Natan Ravn
Dirigent: Ole Hansen
 
Fladså Hallen er en selvejende institution.
 
 
Vi har brug for medlemmer for at kunne bevare Fladså Hallen som en selvejende institution.
 
Se under fanen "Medlemskab af Fladså Hallen" for yderligere information.
Fladså Hallen | CVR: 49166028 | Mogenstrup Parkvej 10, Mogenstrup, 4700 Næstved  | Tlf.: 55761410